danh mục sản phẩm

Nước thải sản xuất: Là những loại nước được thải ra từ quá trình sản xuất hàng hóa tại các nhà máy, doanh nghiệp, bênh viện … Trong nước thải có nhiễm 1 lượng lớn các chất chứa Axit, bazo, kim loại, Nito, photpho, cặn lơ lửng, màu, BOD, COD… thường được gọi chung nước thải công nghiệp.  

 

Cong nghệ xử lý nước thải sản xuất cho nhà máy

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất

 

Với loại nước thải này chúng ta sử dụng các phương pháp xử lý cơ học, hóa học, cũng có thể kết hợp với công nghệ xử lý vi sinh để đưa ra được chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN: 40 – 2010/ BTNMT. ( Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha